Основните теми на 8-ят Българо-Австрийски семинар

Хидроложки опасности и свързаните с тях проблеми

включват (но не се ограничават до) следното:

  • Методи за прогнозиране и предотвратяване на хидроложки екстремни събития
  • Ефекти от изменението на климата и земеползването върху хидроложките екстремуми
  • Управление на наводненията и засушаването
  • Стратегии за намаляване на уязвимостта към хидроложките екстремуми
  • Структурно и неструктурно смекчаване, контрол и облекчаване на наводненията
  • Язовири и съоръжения: оценка на хидроложкия риск
  • Ерозия на речните корита и хидравлични проблеми
  • Системи за ранно предупреждение и прогнозиране на събития, свързани с хидроложките екстремуми
  • Развиващи се технологии в анализа на данни, хидроинформатика и климатична информатика
  • Примери