Българо-Австрийски Семинар 2019


Българо-Австрийските семинари, организирани от Катедрата по Хидротехника и Хидромелиорации в УАСГ в партньорство с Института по хидротехника и управление на водните ресурси в ТУ Виена събират учени, изследователи, инженери от практиката; държавни институции и фирми от частния сектор, собственици на хидротехнически съоръжения; студенти, докторанти и опитни колеги, да споделят най-нови изследвания, разработки и най-добри изследователски методи и проблеми от практиката.


Осмият Българо-Австрийски семинар се проведе на 30 и 31 май 2019 година. Той бе посветен на Хидроложките опасности и свързаните с тях проблеми.


bas 2019 img 50